ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2559

ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเองที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นความจริงที่สุด
ครูประจำวิชา : บงกช บุญเลิศ
รายวิชา ง 20225 การ์ตูนแอนนิเมชั่น

  1. ข้อมูลทั่วไป

  * จำเป็น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

  * จำเป็น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. แบบสำรวจพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น

  ให้นักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับไหนในคำถามแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อค่ะ
  1. ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง
  2. ในเวลาเรียนฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียน
  3. ฉันจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ
  4. ถ้าครูปล่อยให้นักเรียน เรียนตามใจชอบถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ครูอย่างถูกต้อง
  5. ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
  6. ฉันพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  7. ฉันมักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของครูเสมอไป
  8. ฉันรู้สึกว่าฉันจำต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการอยากเข้าชั้นเรียนจริง ๆ
  9. ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ แทนที่จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว
  10. ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบการสอนที่ครูกำหนดขึ้น
  11. ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ครูสนใจ
  12. ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  13. ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดสำคัญ
  14. วิชาที่ฉันเรียนไม่ได้ทำให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง
  15. ฉันคิดว่า สิ่งที่สำคัญของการเรียนในชั้นคือการเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนๆได้
  16. ฉันคิดว่าครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียน
  17. ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน ฉันต้องแข่งกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เพื่อนยอมรับความคิดเห็นของฉัน
  18. ฉันได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมากกว่าการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
  19. ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันในการเรียนรู้ในแบบเรียน
  20. ฉันเบื่อและไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน
  21. ฉันเตรียมตัวดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ
  22. ฉันรู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปรายของครูนั้น ถูกต้องเสมอ
  23. ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือคำถามได้ก่อนเพื่อนในชั้นเรียน
  24. ฉันเข้าชั้นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครูและเพื่อนๆ
  25. ฉันอ่านหรือศึกษาแบบเรียนมาล่วงหน้าก่อนที่ครูอธิบายให้ฟัง
  26. ฉันดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มาสอนหรือมการงดเรียนในบางชั่วโมง
  27. ฉันไม่ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว
  28. ก่อนลงมือทำงานที่ครูมอบหมายให้ฉันจะพยายามถามครูจนเข้าใจชัดเจน
  29. ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื่อนยืมสมุดจดงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนเวลาสอบ
  30. ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  31. ฉันศึกษาหรือทำรายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง
  32. ฉันเบื่อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  33.ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ เมื่อมีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาร่วมกัน
  34. ฉันจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือครูกล่าวถึง
  35. ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทำคะแนนได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
  36. ฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ที่ตนสนใจ
  37. ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง โดยไม่คำนึงว่าเพื่อน ๆ จะทำอย่างไร
  38. ฉันมาเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านหรือจบตามหลักสูตรเท่านั้น
  39. ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชั้นเรียนเกี่ยวกับความคิด และประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในชั้นเรียน
  40. ฉันคิดว่าการอภิปรายมากเกินไปในชั้นเรียนทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร
  41. ฉันต้องเรียนแข่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนดี
  42. ฉันคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ผลคุ้มค่า
  43. ฉันไม่ชอบให้ครูกำหนดว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง
  44. ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครูจะเรียกให้ตอบคำถาม
  45. ฉันรู้สึกว่าครูกับนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จนนักเรียนกล้าบอกความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
  46. ฉันสนุกที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื่อครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
  47. ฉันต้องการรู้ว่าเพื่อนคนอื่นได้คะแนนอยู่ในระดับใด
  48. ฉันเต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ไม่ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม
  49. ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที่ฉันสนใจฉันจะไปค้นคว้าเพิ่มเติม
  50. ฉันไม่สนใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จากชั้นเรียน
  51. ฉันชอบวิชาที่ครูให้โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และมี ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
  52. ฉันคิดว่าการเรียนจากตำราและการบรรยายของครูเพียงพอแล้ว
  53. ฉันพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี หรือเร็วกว่าเพื่อน ๆ
  54. ฉันชอบที่นั่งในชั้นเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานได้ชัดเจน
  55. ฉันคิดเอาเองว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละวิชา
  56. เมื่อมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ทำหรือทำเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น
  57. ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
  58. ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและสำคัญได้โดยการทำตามคำแนะนำของครู
  59. ฉันชอบกิจกรรมการเรียนที่มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล เพราะทำให้ตื่นเต้นดี
  60. ฉันจะทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
  Please enter one response per row

  5. ข้อมูลด้านความสามารถ

  ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
  5.1 การอ่าน
  5.2 การเขียน
  5.3 การคิดวิเคราะห์
  Please enter one response per row

  6. พัฒนาการทางด้านร่างกาย

  ให้กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question