แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง30225) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละข้อคำถามต่อไปนี้ในระดับใด
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับชั้น *
เพศ *
*
5
4
3
2
1
1. ความภูมิใจต่อการที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. ความสนุกสนานกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
3. มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
4. ไม่มีความเบื่อหน่าย เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
5. มีการใช้เวลาน้อยมาก  เมื่อเรียนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
6. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อกง่ายกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ
7. ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
8. ได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
9. ทราบคะแนนของตนเองหลังการเรียนรู้
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อกช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะและทบทวนเนื้อหาได้ดี
11. ในการเรียนรู้ด้วยด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อกไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
12.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อกเป็นวิธีการเรียนที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้รายบุคคลได้
13. มีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากยิ่งขึ้น เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านบล็อก
14. สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองเมื่อไม่เข้าใจ
15. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา
Submit
This form was created inside of Damrongratsongkroh School. - Terms of Service - Additional Terms