การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเองที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นความจริงที่สุด
ครูประจำวิชา : ครูกวีวรรณ เดชปักษ์
1. ข้อมูลทั่วไป
* จำเป็น
1.1 ระดับชั้นของนักเรียน
คลิกเลือกระดับชั้นของนักเรียน
1.2 ห้อง
คลิกเลือกห้องเรียนของนักเรียน
1.3 เลขที่
ให้นักเรียนกรอกเลขที่ของนักเรียน
Your answer
1.4 เพศ
ให้นักเรียนเลือกเพศของตัวเอง
1.5 คำนำหน้าชื่อ
1.6 ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน
ให้นักเรียนกรอกชื่อ-สกุลจริงของนักเรียน
Your answer
1.7 ชื่อเล่น
Your answer
1.8 วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. ที่เกิด
เช่น 01/01/2544 คือ คนที่เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้น
Your answer
1.9 เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่สามารถติดต่อได้ (บ้าน/มือถือ)
ตัวอย่างการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ 00-0000-0000 (หากไม่มีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง)
Your answer
1.10 เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถติดต่อได้ ([บิดา/มารดา/อื่น ๆ )
ตัวอย่างการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ 00-0000-0000 อาจเป็นเบอร์บ้านหรือมือถือ
Your answer
2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
* จำเป็น
2.1 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ
2.2 ชื่อ-นามสกุล ของบิดา
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.3 อาชีพของบิดา
Your answer
2.4 ชื่อ-นามสกุล ของมารดา
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.5 อาชีพของมารดา
Your answer
2.6 รายได้ของบิดา มารดา
รายได้รวมทั้งหมดของบิดา มารดา ต่อเดือน
Your answer
2.7 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ปกครอง คือ
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.8 อาชีพของผู้ปกครอง
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.9 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ปกครอง
Your answer
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.1 ผลการเรียนเฉลี่ย เมื่อจบชั้นประโยค (เช่น ป.6 หรือ ม.3)
ข้อมูลส่วนนี้นำมาจาก ปพ.1 ของนักเรียน จากโรงเรียนเดิม
Your answer
3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ผ่านมา
ถ้าเป็นนักเรียนชั้้น ม.1 หรือ ม.4 ให้กรอกเหมือนข้อ 3.1
Your answer
3.3 รายวิชาที่ชอบ
Your answer
3.4 เหตุผลที่ชื่นชอบรายวิชาดังกล่าว
Your answer
4. แบบสำรวจพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียน
ให้นักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับไหนในคำถามแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อค่ะ
4.1 ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.2 ในเวลาเรียนฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.3. ฉันจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ]
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.4 ถ้าครูปล่อยให้นักเรียน เรียนตามใจชอบถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ครูอย่างถูกต้อง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.5 ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.6ฉันพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.7 ฉันมักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของครูเสมอไป
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.8 ฉันรู้สึกว่าฉันจำต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการอยากเข้าชั้นเรียนจริง ๆ]
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.9 ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ แทนที่จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.10 ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบการสอนที่ครูกำหนดขึ้น
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.11 ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ครูสนใจ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.12 ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.13 ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดสำคัญ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.14 วิชาที่ฉันเรียนไม่ได้ทำให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.15 ฉันคิดว่า สิ่งที่สำคัญของการเรียนในชั้นคือการเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนๆได้
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.16 ฉันคิดว่าครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.17 ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน ฉันต้องแข่งกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เพื่อนยอมรับความคิดเห็นของฉัน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.18 ฉันได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมากกว่าการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.19 ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันในการเรียนรู้ในแบบเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.20 ฉันเบื่อและไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.21 ฉันเตรียมตัวดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.22 ฉันรู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปรายของครูนั้น ถูกต้องเสมอ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.23 ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือคำถามได้ก่อนเพื่อนในชั้นเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.24 ฉันเข้าชั้นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครูและเพื่อนๆ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.25 ฉันอ่านหรือศึกษาแบบเรียนมาล่วงหน้าก่อนที่ครูอธิบายให้ฟัง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.26 ฉันดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มาสอนหรือมการงดเรียนในบางชั่วโมง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.27 ฉันไม่ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.28 ก่อนลงมือทำงานที่ครูมอบหมายให้ฉันจะพยายามถามครูจนเข้าใจชัดเจน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.29 ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื่อนยืมสมุดจดงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนเวลาสอบ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.30 ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.31 ฉันศึกษาหรือทำรายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.32 ฉันเบื่อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.33 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ เมื่อมีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาร่วมกัน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.34 ฉันจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือครูกล่าวถึง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.35 ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทำคะแนนได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.36 ฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ที่ตนสนใจ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.37 ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง โดยไม่คำนึงว่าเพื่อน ๆ จะทำอย่างไร
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.38 ฉันมาเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านหรือจบตามหลักสูตรเท่านั้น
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.39 ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชั้นเรียนเกี่ยวกับความคิด และประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในชั้นเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.40 ฉันคิดว่าการอภิปรายมากเกินไปในชั้นเรียนทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.41 ฉันต้องเรียนแข่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนดี
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.42 ฉันคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ผลคุ้มค่า
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.43 ฉันไม่ชอบให้ครูกำหนดว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.44 ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครูจะเรียกให้ตอบคำถาม
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.45 ฉันรู้สึกว่าครูกับนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จนนักเรียนกล้าบอกความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.46 ฉันสนุกที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื่อครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.47 ฉันต้องการรู้ว่าเพื่อนคนอื่นได้คะแนนอยู่ในระดับใด
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.48 ฉันเต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ไม่ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.49 ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที่ฉันสนใจฉันจะไปค้นคว้าเพิ่มเติม
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.50 ฉันไม่สนใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จากชั้นเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.51 ฉันชอบวิชาที่ครูให้โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และมี ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.52 ฉันคิดว่าการเรียนจากตำราและการบรรยายของครูเพียงพอแล้ว
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.53 ฉันพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี หรือเร็วกว่าเพื่อน ๆ
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.54 ฉันชอบที่นั่งในชั้นเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานได้ชัดเจน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.55 ฉันคิดเอาเองว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละวิชา
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.56 เมื่อมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ทำหรือทำเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.57 ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.58 ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและสำคัญได้โดยการทำตามคำแนะนำของครู
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.59 ฉันชอบกิจกรรมการเรียนที่มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล เพราะทำให้ตื่นเต้นดี
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.60 ฉันจะทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
5. ข้อมูลด้านความสามารถ
ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับใด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
5.1 การอ่าน
5.2 การเขียน
5.3 การคิดวิเคราะห์
6. พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
6.1 ส่วนสูง(เซนติเมตร)
Your answer
6.2 น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
Your answer
6.3 โรคประจำตัว
6.4 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
6.5 หมู่โลหิต
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Damrongratsongkroh School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms