การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเองที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นความจริงที่สุด
ครูประจำวิชา : ครูกวีวรรณ เดชปักษ์
1. ข้อมูลทั่วไป
* จำเป็น
1.1 ระดับชั้นของนักเรียน *
คลิกเลือกระดับชั้นของนักเรียน
1.2 ห้อง *
คลิกเลือกห้องเรียนของนักเรียน
1.3 เลขที่ *
ให้นักเรียนกรอกเลขที่ของนักเรียน
Your answer
1.4 เพศ *
ให้นักเรียนเลือกเพศของตัวเอง
1.5 คำนำหน้าชื่อ *
1.6 ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน *
ให้นักเรียนกรอกชื่อ-สกุลจริงของนักเรียน
Your answer
1.7 ชื่อเล่น *
Your answer
1.8 วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. ที่เกิด *
เช่น 01/01/2544 คือ คนที่เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้น
Your answer
1.9 เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่สามารถติดต่อได้ (บ้าน/มือถือ) *
ตัวอย่างการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ 00-0000-0000 (หากไม่มีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง)
Your answer
1.10 เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถติดต่อได้ ([บิดา/มารดา/อื่น ๆ ) *
ตัวอย่างการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ 00-0000-0000 อาจเป็นเบอร์บ้านหรือมือถือ
Your answer
2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
* จำเป็น
2.1 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ *
2.2 ชื่อ-นามสกุล ของบิดา *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.3 อาชีพของบิดา *
Your answer
2.4 ชื่อ-นามสกุล ของมารดา *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.5 อาชีพของมารดา *
Your answer
2.6 รายได้ของบิดา มารดา *
รายได้รวมทั้งหมดของบิดา มารดา ต่อเดือน
Your answer
2.7 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ปกครอง คือ
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.8 อาชีพของผู้ปกครอง
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.9 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ปกครอง *
Your answer
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.1 ผลการเรียนเฉลี่ย เมื่อจบชั้นประโยค (เช่น ป.6 หรือ ม.3) *
ข้อมูลส่วนนี้นำมาจาก ปพ.1 ของนักเรียน จากโรงเรียนเดิม
Your answer
3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ผ่านมา *
ถ้าเป็นนักเรียนชั้้น ม.1 หรือ ม.4 ให้กรอกเหมือนข้อ 3.1
Your answer
3.3 รายวิชาที่ชอบ *
Your answer
3.4 เหตุผลที่ชื่นชอบรายวิชาดังกล่าว
Your answer
4. แบบสำรวจพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียน
ให้นักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับไหนในคำถามแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อค่ะ
4.1 ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.2 ในเวลาเรียนฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.3. ฉันจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ] *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.4 ถ้าครูปล่อยให้นักเรียน เรียนตามใจชอบถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ครูอย่างถูกต้อง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.5 ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.6ฉันพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.7 ฉันมักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของครูเสมอไป *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.8 ฉันรู้สึกว่าฉันจำต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการอยากเข้าชั้นเรียนจริง ๆ] *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.9 ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ แทนที่จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.10 ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบการสอนที่ครูกำหนดขึ้น *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.11 ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ครูสนใจ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.12 ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.13 ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดสำคัญ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.14 วิชาที่ฉันเรียนไม่ได้ทำให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.15 ฉันคิดว่า สิ่งที่สำคัญของการเรียนในชั้นคือการเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนๆได้ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.16 ฉันคิดว่าครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.17 ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน ฉันต้องแข่งกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เพื่อนยอมรับความคิดเห็นของฉัน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.18 ฉันได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมากกว่าการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.19 ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันในการเรียนรู้ในแบบเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.20 ฉันเบื่อและไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.21 ฉันเตรียมตัวดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.22 ฉันรู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปรายของครูนั้น ถูกต้องเสมอ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.23 ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือคำถามได้ก่อนเพื่อนในชั้นเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.24 ฉันเข้าชั้นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครูและเพื่อนๆ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.25 ฉันอ่านหรือศึกษาแบบเรียนมาล่วงหน้าก่อนที่ครูอธิบายให้ฟัง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.26 ฉันดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มาสอนหรือมการงดเรียนในบางชั่วโมง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.27 ฉันไม่ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.28 ก่อนลงมือทำงานที่ครูมอบหมายให้ฉันจะพยายามถามครูจนเข้าใจชัดเจน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.29 ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื่อนยืมสมุดจดงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนเวลาสอบ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.30 ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.31 ฉันศึกษาหรือทำรายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.32 ฉันเบื่อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.33 ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ เมื่อมีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาร่วมกัน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.34 ฉันจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือครูกล่าวถึง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.35 ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทำคะแนนได้ดีกว่าเพื่อน ๆ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.36 ฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ที่ตนสนใจ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.37 ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง โดยไม่คำนึงว่าเพื่อน ๆ จะทำอย่างไร *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.38 ฉันมาเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านหรือจบตามหลักสูตรเท่านั้น *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.39 ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชั้นเรียนเกี่ยวกับความคิด และประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในชั้นเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.40 ฉันคิดว่าการอภิปรายมากเกินไปในชั้นเรียนทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.41 ฉันต้องเรียนแข่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนดี *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.42 ฉันคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ผลคุ้มค่า *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.43 ฉันไม่ชอบให้ครูกำหนดว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.44 ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครูจะเรียกให้ตอบคำถาม *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.45 ฉันรู้สึกว่าครูกับนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จนนักเรียนกล้าบอกความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.46 ฉันสนุกที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื่อครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.47 ฉันต้องการรู้ว่าเพื่อนคนอื่นได้คะแนนอยู่ในระดับใด *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.48 ฉันเต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ไม่ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.49 ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที่ฉันสนใจฉันจะไปค้นคว้าเพิ่มเติม *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.50 ฉันไม่สนใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จากชั้นเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.51 ฉันชอบวิชาที่ครูให้โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และมี ส่วนร่วมในการเรียนการสอน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.52 ฉันคิดว่าการเรียนจากตำราและการบรรยายของครูเพียงพอแล้ว *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.53 ฉันพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี หรือเร็วกว่าเพื่อน ๆ *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.54 ฉันชอบที่นั่งในชั้นเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานได้ชัดเจน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.55 ฉันคิดเอาเองว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละวิชา *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.56 เมื่อมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ทำหรือทำเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.57 ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.58 ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและสำคัญได้โดยการทำตามคำแนะนำของครู *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.59 ฉันชอบกิจกรรมการเรียนที่มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล เพราะทำให้ตื่นเต้นดี *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
4.60 ฉันจะทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย *
นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
5. ข้อมูลด้านความสามารถ
ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับใด *
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
5.1 การอ่าน
5.2 การเขียน
5.3 การคิดวิเคราะห์
6. พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
6.1 ส่วนสูง(เซนติเมตร) *
Your answer
6.2 น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) *
Your answer
6.3 โรคประจำตัว *
6.4 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร *
6.5 หมู่โลหิต *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Damrongratsongkroh School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms