The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
มัธยมศึกษาปีที่ 2.1
มัธยมศึกษาปีที่ 2.2
มัธยมศึกษาปีที่ 2.3
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
เพศ ชาย
เพศ หญิง
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Title
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
น้อยที่สุด
มากที่สุด
to
1
5
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Question
Question Type
Loading image...
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading...
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses...
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
No responses yet for this question.
2. เพศ
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมติวเข้ม ม.1-ม.3 ห้องเรียนพิเศษ
1. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
No responses yet for this question.
2. กิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นน่าสนใจและเข้าใจง่าย
No responses yet for this question.
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
No responses yet for this question.
4. เนื้อหาวิชาและข้อสอบมีความน่าสนใจ และเหมาะสม
No responses yet for this question.
5. สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีคุณภาพ น่าสนใจและเพียงพอ
No responses yet for this question.
6. อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
No responses yet for this question.
7. อาหารเพียงพอและมีคุณภาพ
No responses yet for this question.
8. เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม
No responses yet for this question.
9. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
No responses yet for this question.
10. การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ครั้งนี้มีความคุ้มค่าเพียงใด
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
No responses yet for this question.
Main menu
.