แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป ศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1. เพศ
2. อายุ(ปี) *
Your answer
3. ระดับการศึกษา *
4. สถานะ *
5. ความถี่ในการเข้าใช้บริการ *
6.วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ *
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ * โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว *(1 พึงพอใจน้อยที่สุด และ5 พึงพอใจมากที่สุดตามลำดับ) * *
1. ด้านข้อมูลข่าวสาร
1
2
3
4
5
1.1 มีข้อมูลครบและข่าวสารทันสมัยตรงกับความต้องการ
1.2 มีความเสถียร รวดเร็วในการสืบค้น
1.3 มีการจัดลำดับข้อมูลตามหมวดหมู่ ชัดเจน สืบค้นง่าย
1.4 มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลภายนอก และหลากหลาย
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ * โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว *(1 พึงพอใจน้อยที่สุด และ5 พึงพอใจมากที่สุดตามลำดับ) * *
2. ด้านบริการสารสนเทศ
1
2
3
4
5
2.1 มีข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
2.2 มีข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน
2.3 มีข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ
2.4 มีข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.5 มีข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
2.6 มีข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ * โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว *(1 พึงพอใจน้อยที่สุด และ5 พึงพอใจมากที่สุดตามลำดับ) * *
3. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
1
2
3
4
5
3.1 มีสีสันสวยงาม อักษรมีความเหมาะสมอ่านง่าย
3.2 มีภาพประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อความสื่อความหมายชัดเจน
3.3 มีสัญลักษณ์เชื่อมต่อข้อมูลที่ชัดเจนและหาได้ง่าย
3.4 มีการจัดวางตำแหน่งข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
3.5 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรูปแบบ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ * โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว *(1 พึงพอใจน้อยที่สุด และ5 พึงพอใจมากที่สุดตามลำดับ) * *
4.ด้านระบบและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1
2
3
4
5
4.1 ความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ช้า หรือขัดข้องบ่อยครั้ง
4.2 ระบบอินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms