แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอความอนุเคราะห์ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทำเครื่องเหมาย  เพื่อตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามที่ท่านพิจารณาแล้วด้วยสภาพความเป็นจริงที่ได้รับบริการ เพื่อนำผลการสำรวจไปประเมิน พัฒนา และปรับปรุง ให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น
เพศ *
อายุ(ปี) *
Your answer
สถานะภาพสมรส *
กลุ่มผู้รับบริการ *
การศึกษาสูงสุด *
อาชีพประจำ *
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
1. ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับ ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกที่ได้รับจาการบริการแต่ละขั้นตอน
6. ระยะเวลารอคอยก่อนได้รับบริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
1. ความสุภาพ กิริยา มารยาท ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความรวดเร็ว และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
1. สถานที่ตั้งของอาคาร/ที่ให้บริการ สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ จุดรับรองผู้รับบริการ โทรศัพท์สาธารณะ ที่จอดรถ เป็นต้น
3. การจัดภูมิทัศน์ สถานที่ให้บริการ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
5. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ มีการจัดลำดับข้อมูลตามหมวดหมู่ ชัดเจน สืบค้นง่าย
6.เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบและข่าวสารทันสมัยตรงกับความต้องการ
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ *
พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms