แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง โปรดกำหนดระดับความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคลิกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
สถานะ *
เพศ *
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมายลงในช่อง ตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายโดยมีน้ำหนักคะแนน ดังนี้ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด

ระดับคะแนน 4 หมายถึง พึงพอใจมาก

ระดับคะแนน 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง

ระดับคะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย

ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
1. เนื้อหาในบทเรียนมีความยากง่ายเหมาะกับนักเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. บทเรียนบนเครือข่ายมีลำดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ซับซ้อน สามารถเข้าไปศึกษาได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เนื้อหามีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. นักเรียนสนุกกับการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายง่ายกว่าการเรียนด้วยวิธีอื่น ๆ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การเชื่อมโยง(Link) ในบทเรียนทำได้ง่ายตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้เมื่อไม่เข้าใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.บทเรียนบนเครือข่ายช่วยแก้ปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.บทเรียนบนเครือข่ายมีความเหมาะสมของการใช้สี ภาพ ตัวอักษร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. บทเรียนบนเครือข่ายช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. นักเรียนทราบคะแนนของแบบทดสอบที่ตนเองทำทันทีหลังการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเครือข่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงของวิทยาคม. Report Abuse