แบบฟอร์มออนไลน์ "ตรวจเช็คระบบ" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
ประทับเวลา
ชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้ง
โปรดระบุลักษณะอาการสถานที่
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
สถานะ
2
15/12/2017, 9:43:41อมราวดี บุญรัตน์wifi ไม่connect
ภาควิชาพื้นฐาน ฯ อาคารนวมินทร์ชั้น 4
15-12-6015-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
26/12/2017, 12:55:51
อ.หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
เปิดไฟล์ onedriveภาคชุมชน26-12-6026-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
17/1/2018, 11:50:53อ้อมใจ พลกายาปริ้นงานไม่ได้ภาควิชาสูต17-1-6117-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
5/2/2018, 11:53:51อัญญา ปลดเปลื้องเข้า internet ไม่ได้ห้องทำงาน5-2-615-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
7/2/2018, 8:26:51นวลอนงค์ ศรีสุกไสยโนตบุค เข้าเน็ตไม่ไดห้องชุมชน6-2-616-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
20/2/2018, 13:30:17พัทธวรรณ ชูเลิศเข้าinternetไม่ได้ห้องทำงานภาคสูติ18-2-6118-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
22/2/2018, 10:01:23นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
ขอภาพกิจกรรม OD และ การประชุม อาจารย์เจ้าหน้าที่
23-2-6123-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
26/2/2018, 14:07:20นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
ปรับปรุง หน้าเวปไซต์ ในส่วน วิทยาลัยพยาบาลคุณธรรม
หน้า Web วิทยาลัย26-2-6126-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
27/2/2018, 10:54:44วิลาวรรณ ทีฆวาทินเข้าระบบอินเตอร์เนตไม่ได้ห้องธุรการ27-2-6127-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
2/3/2018, 9:43:41วิลาวรรณ ทีฆวาทินเข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องธุรการ2-3-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
2/3/2018, 10:45:58พัทธวรรณ ชูเลิศปริ้นใบรับรองคุณภาพการพยาบาล 2 แผน
ห้องทำงานฝ่ายเทคโน
2-3-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
5/3/2018, 14:38:48
นางสาวศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ (เครื่องพีซี)
ห้องทำงาน ภาควิชาพื้นฐานฯ
5-3-615-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
5/3/2018, 14:39:38
นางสาวศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
พริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ กระดาษติด
ห้องทำงานภาคพื้นฐานฯ
5-3-615-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
6/3/2018, 19:13:06ปิยฉัตร Internet เข้าไม่ได้กลุ่มอำนวยการ6-3-616-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
9/3/2018, 14:34:47กาญจนา ตวงสุวรรณเข้าเน็ตไม่ได้
ห้อง1110 งานอาคารฯ
9-3-619-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17
9/3/2018, 19:20:03บุญตา สุขวดีเครื่อง PC. เข้าใช้internet ไม่ได้
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
9-3-619-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18
9/3/2018, 23:09:56
เบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
เข้าเน็ตไม่ได้
ห้องทำงานพัสดุ.อาคารนวมินทร์ฯ
9-3-619-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19
10/3/2018, 8:46:35อ.บุญตา สุขวดีWifi ใช้ไม่ได้
แฟลตอาจารย์และเจ้ากน้าที่
----
20
12/3/2018, 9:29:05ประนอม พุทธาไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ห้องการเงินและบัญชี
12-3-6112-361วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
12/3/2018, 16:20:10
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
เช็คระบบปฏิบัติการ
ห้องว่างข้างห้องอาจารย์จรัสศรี
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22
2018-03-15นายปิยณัฐ แป้นน้อยเครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นไม่ได้
ห้อง 1111 ห้องการเงินและพัสดุ
15-3-6115-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
15/3/2018, 15:56:55ณรินี แย้มสกุลเข้าระบบ อินเตอร์เน็ตไม่ได้
ภาคชุมชนและจิตเวช
15-3-6115-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
16/3/2018, 9:38:26
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องธุรการ16-3-6116-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
25
16/3/2018, 10:30:47หยาดชลเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องชุมชน16-3-6116-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
26
16/3/2018, 10:46:19วิไลวรรณ ปั้นไข่เข้าเน็ตไม่ได้ห้องบัญชี-การเงิน16-3-6116-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
27
17/3/2018, 11:56:41
พิมพ์ลดา อนันต์สินิเกษม
เข้า internet ไม่ได้
ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
16-3-6116-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
28
18/3/2018, 9:14:07นิสศรา. เจนเจริญแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ต
ห้องงานการเงินและบัญชี
16-3-6116-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
29
19/3/2018, 10:13:00สุชาดา-วันเพ็ญคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไมได้ห้องพัสดุ19-3-6119-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
30
19/3/2018, 10:13:00
เบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
คอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไมได้พัสดุ19-3-6119-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
31
22/3/2018, 12:20:26
น.ส.เบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
เครื่องคอมฯเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องทำงานพัสดุ22-3-6122-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
32
22/3/2018, 12:23:28
น.ส.เบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
เครื่องคอมฯเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องทำงานพัสดุ22-3-6122-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
33
29/3/2018, 18:40:58อ.บุญตา สุขวดีWi-Fi Ckr 3 ใช้งานไม่ได้
แฟลตอาจารย์และเจ้าหน้าที่
----
34
30/3/2018, 17:35:49บุญตา สุขวดีWi-Fi ใช้งานไม่ได้
แฟลตอาจารย์และเจ้าหน้าที่
----
35
2/4/2018, 10:49:56สุชาดา วันเพ็ญไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องพัสดุ2-4-612-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
36
3/4/2018, 9:47:56
น.ส.เบญพร ด่านวิบูลย์กิจ
เข้าเน็ตไม่ได้ห้องทำงานพัสดุ3-4-613-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
37
9/4/2018, 13:31:14
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
เครื่องคอมฯ ยังทำงานอยู่แต่ไม่มีสัณญานภาพไปที่จอ ไม่มีไฟเข้าคิย์บอร์ดและเม้าท์
ห้องธุรการเจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
38
25/4/2018, 9:10:51
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
ห้องงานธุรการ25-4-6125-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
39
25/4/2018, 9:39:24วิลาวรรณ ทีฆวาทินเข้าระบบอินเตอร์เนตไม่ได้ห้องธุรการ25-4-6125-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
40
26/4/2018, 9:59:06นายปิยณัฐ แป้นน้อยปริ๊นออนไลน์ไม่ได้
ห้อง ๑๑๑๑ งานพัสดุและงานการเงิน
26-4-6126-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
41
1/5/2018, 19:17:01ประนอม พุทธาอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ห้องการเงิน1-5-611-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
42
3/5/2018, 10:28:10แสงเดือน โพธิ์ไทยเปิดเน็ตไม่ได้
งานการเจ้าหน้าที่
3-5-613-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
43
4/5/2018, 7:41:14กาญจนา ตวงสุวรรณ
เข้าเน็ตแล้วหลุดบ่อย รีเซ็ทแล้วยังไม่ดีขึ้น
ห้องงานอาคาร11104-5-614-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
44
4/5/2018, 11:08:58ประนอม พุทธาอินเตอรเน็ตใช้งานไม่ได้ห้องการเงิน4-5-614-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
45
10/5/2018, 15:58:12ศศิธร หอมเจริญเข้าอินเตอร์ไม่ได้ธุรการ10-5-6110-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
46
18/5/2018, 9:57:19สุภัทรา สีเสน่ห์ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ห้องทำงาน ชั้น 4 นวมินทร์
18-5-6118-5-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
47
5/6/2018, 14:05:11วัลทณี. นาคซรีสังข์ใช้ wifi. ไม่ได้ห้อง 12075-6-615-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
48
18/6/2018, 9:02:23วิลาวรรณ ทีฆวาทินเข้า internet ไม่ได้ห้องธุรการ18-6-6118-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
49
18/6/2018, 9:11:46ประนอม พุทธาเน็ตเข้าไม่ได้ห้องการเงิน18-6-6118-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
50
18/6/2018, 9:21:43นายปิยณัฐ แป้นน้อยอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ห้อง 1111 งานการเงินและงานพัสดุ
18-6-6118-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
51
18/6/2018, 10:31:28
หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องชุมชน18-6-6118-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
52
18/6/2018, 10:34:24นวลอนงค์ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องชุมชน18-6-6118-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
53
18/6/2018, 10:34:44เบญจพรเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องพัสดุ18-6-6118-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
54
21/6/2018, 8:51:17
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และบริหารการพยาบาล
21-6-6121-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
55
21/6/2018, 9:07:36อ.หยาดชลเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องชุมชน21-6-6121-6-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
56
2/7/2018, 19:46:51
นางสาวนิสศรา. เจนเจริญ
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้
ห้องงานการเงินและบัญชี
2-7-612-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
57
3/7/2018, 10:35:26
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
ห้องธุรการ3-7-613-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
58
5/7/2018, 15:55:51พัทธวรรณ ชูเลิศเชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ห้องประชุมพระดาบส
5-7-615-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
59
10/7/2018, 10:59:18
นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
ใช้งาน Internet ไม่ได้
ห้องทำงานพัสดุ เครื่องคอมฯที่เบญจพร ใช้งานอยู่
10-7-6110-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
60
11/7/2018, 13:14:02นายปิยณัฐ แป้นน้อยแชร์เครื่องปริ้นไม่ได้
ห้อง 1111 งานการเงินและงานพัสดุ
11-7-6111-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
61
23/7/2018, 15:44:22วริศรา สาระศาลินWifi มีสัญญาณแต่ไม่สามารถเล่นได้
หอพักนักศึกษา(หลังเก่า)
-
62
26/7/2018, 10:06:58กาญจนา ตวงสุวรรณ
เข้าinternetที่เครื่องงานpcกับnotebook ไม่ได้
ห้องงานอาคารสถานที่ฯและห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน
26-7-6126-7-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
63
1/8/2018, 10:30:15
นางสาวนิสศรา เจนเจริญ
เข้าระบบการเงินไม่ได้ / ติดตั้ง google ไม่ได้
ห้องงานการเงินและบัญชี
1-8-611-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
64
1/8/2018, 14:18:58
ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์
แชร์พริ้นเตอร์ไม่ได้
ห้องทำงานชั้น 4 อาคารนวมินทร์
1-8-611-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
65
7/8/2018, 8:56:07หยาดชลต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องชุมชน7-8-617-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
66
10/8/2018, 12:53:42กาญจนา ตวงสุวรรณ
เข้าอินเทอเน็ตไม่ได้ รีสตาร์ทเครื่องแล้ว
ห้องงานอาคารสถานที่ฯชั้น 1 อาคารนวมินทร์
10-8-6110-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
67
14/8/2018, 13:47:42ประนอม พุทธาใช้อินเตอร์เน็ตไมไ่ด้ห้องการเงิน14-8-6114-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
68
21/8/2018, 9:40:18
นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ
เครื่องพิมพ์ไม่ทำงานห้องทำงานพัสดุ21-8-6121-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
69
22/8/2018, 9:34:53
นางสาวพินท์ฤทัย ตวงสุวรรณ
เช็คเครื่องเสียงห้องเรียนทุกห้องเพื่อใช้ในการสอบภาษาอังกฤษสบช.ครั้งที่ 1
ห้องเรียนนศ.ชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4
70
24/8/2018, 9:36:53นางสาวประนอม พุทธาไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ห้องการเงิน24-8-6124-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
71
27/8/2018, 10:53:43ธัญวัลย์ นฐพงศืกรเชื่อต่ออินเตอรเนตไม่ได้สำนักเลขาฯ27-8-6127-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
72
31/8/2018, 14:16:38
หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
เข้า net ไม่ได้
ห้องชุมชนและจิตเวช
31-8-6131-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
73
3/9/2018, 9:07:14ปรียสลิล ไชวุฒิโน๊ตบุคเชื่อมอินเตอร์เนตไม่ได้ชั้น43-9-613-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
74
4/9/2018, 9:28:43
นางสาวจันทร์จิรา พรหมชนะ
ติดต่อเรื่องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้
ห้องภาควิชาสูติศาสตร์
4-9-614-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
75
4/9/2018, 9:45:01
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
ปัญหาการเชื่อมต่อ internet
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
4-9-614-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
76
5/9/2018, 9:32:35ปรียสลิล ไชยวุฒิเชื่อมเน็ตไม่ได้ชั้น4 ----
77
6/9/2018, 9:03:27นายปิยณัฐ แป้นน้อยเครื่องปริ้น ปริ้นเอกสารไม่ได้
ห้องงานการเงินและพัสดุ ห้อง 1111
6-9-616-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
78
10/9/2018, 14:45:11รุจา แก้วเมืองฝางเนตไม่เสถียรห้องทำงาน10-9-6110-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
79
13/9/2018, 9:36:54ศศิธร หอมเจริญเข้าเนตไม่ได้ธุรการ13-9-6113-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
80
18/9/2018, 9:36:16นายปิยณัฐ แป้นน้อยอินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้
ห้อง 1111 งานการเงินและพัสดุ
18-9-6118-9-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
81
28/3/2018, 10:13:00ศศิธร หอมเจริญคอมพิวเตอร์เข้าอินเตอร์เน็ตไมได้ธุรการ28-3-6128-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
82
6/8/2018, 8:56:07หยาดชลต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ห้องชุมชน6-8-616-8-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
83
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
84
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu