แบบฟอร์ม ขอรับบริการ Email @chandra.ac.th

1. Email นี้สำหรับบริการนักศึกษา(ชั้นปีที่ 2 - 4 ชั้นปี 1 ลงทะเบียนให้แล้ว ณ วันรายงานตัว)
2. โปรดให้ข้อมูลตามจริง กรณีชื่อบัญชีที่ขอซ้ำ ในระบบฝ่ายไอทีจะทำการเติมอักษรให้
3. ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบผ่านทาง Google Sign in มีขนาดพื้นที่แบบ Un-Limit
4. เมลล์นี้มีอายุตามสภาพการเป็นนักศึกษา
5. เมลล์นี้สร้างขึ้นตามโครงการ Google Apps for Education ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานได้รับบริการจาก Google มากกว่าบัญชี G-Mail
6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดส่งผ่านมาทางคณะที่ระบุในฟอร์ม

...........................................
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question