แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน
  2.สารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน
  3. สารสนเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
  4. สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  5. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  6. สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว
  7. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ
  8. ระบบมีเสถียรภาพ การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
  9. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  10. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  Please enter one response per row
  This is a required question