สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “Getting Started: Bloomberg Basic Navigation, News/Research, Basic charting” วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมลงทะเบียน