Lekòl Dudley Street Neighborhood Charter School
APLIKASYON 2020-2021

=========================================================================

• Yon lekòl piblik chatè (lekòl endepandan leta apwouve) ki nan katye distri a, ki ouvè pòt li bay tout elèv
ki abite nan Boston ak/oubyen ki ale nan yon Lekòl Piblik Boston
• Li sèvi elèv ki nan Klas Jadendanfan K1 jiska klas 5yèm ane.
• Li genyen atant akademik siperyè nan zafè aprantisaj, epi li bay elèv yo sipò ansanm ak opòtinite
pou anrichisman
• Li genyen pwogram tan aprantisaj pwolonje pou atizay vizyèl, mizik, dans, syans, ak byenèt fizik
• Li met anfaz sou fanmi epi li genyen relasyon solid ak patnè kominotè katye yo


Kandida yo DWE itilize aplikasyon ki pi resan an chak ane pou yo fè yon lòt demann.

Nan Moman Sa a N ap Asepte Aplikasyon pou Ane Lekòl 2020-21 la

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of BPE.