แบบประเมินการจัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.3 ปีการศึกษา 2559
เพศ *
ประเภท *
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน *
5 ระดับ ดีมาก 4 ระดับ ดี 3 ระดับ ปานกลาง 2 ระดับ พอใช้ 1 ระดับ น้อย
5
4
3
2
1
1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2. วันและเวลาในการจัดกิจกรรม
พาหนะมีค3. วามเหมาะสมและเพียงพอต่อการเดินทาง
4. การเปิด-ปิดประชุมกอง
5. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
6. กิจกรรมการเข้าฐานผจญภัย
7. กิจกรรมทดสอบประสาท ทดสอบกำลังใจ
8. กิจกรรมเดินทางไกล
9. กิจกรรมทางสายน้ำ รณรงค์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. กิจกรรมรอบกองไฟ
11. กิจกรรมนันทนาการระหว่างเข้าค่ายฯ
12. ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
13. ทัศนศึกษาเรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
14. ความพึงพอใจในการเข้าค่ายพักแรม ครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service