แบบประเมินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
ณ วัดกำแพงมณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ผู้ตอบแบบสอบถาม *
๒. อายุ *
๓. อาชีพ *
๕. ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากสื่อใด *
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน
๕ ระดับ ดีมาก ๔ ระดับ ดี ๓ ระดับ ปานกลาง ๒ ระดับ พอใช้ ๑ ระดับ น้อย
ด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ *
๑. การจัดกิจกรรมฯ เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ *
๑. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการบรรพชาอุปสมบท
๒. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจแบบแผน ประเพณี
และพิธีกรรมทางศาสนา
ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม *
๑. การจัดกิจกรรมฯ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบุพการี และผู้มีอุปการคุณ
๒. การจัดกิจกรรมฯ แสดงถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
๓.การจัดกิจกรรมฯ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
๔. การจัดกิจกรรมฯ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๕. การจัดกิจกรรมฯ เป็นการปลูกฝังค่านิยมหลัก๑๒ ประการ
๖. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก และเยาวชนเห็นความสำคัญของการบรรพชาอุปสมบทฯและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๗. การจัดกิจกรรมฯ เป็นการสืบสานประเพณีการบรรพชาอุปสมบท ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
๘. ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กร ภาครัฐและเอกชน และชุมชน ในท้องถิ่น มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ
ด้านการนำหลักธรรมไปปรับใช้ *
๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม
๒. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
๓. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้บาเพ็ญบุญกุศลทำจิตใจให้สงบ
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นาหลักธรรมทางศาสนา มาแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๕. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาเป็นหลักปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
คำชี้แจง ให้ท่านเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน
๕ ระดับ ดีมาก ๔ ระดับ ดี ๓ ระดับ ปานกลาง ๒ ระดับ พอใช้ ๑ ระดับ น้อย
ด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ *
๑. รูปแบบ ขั้นตอน พิธีการจัดกิจกรรมฯ มีความเหมาะสม
๒. ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมฯและเข้าพบเยี่ยมสามเณร
๓. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมฯ
๔. การด่าเนินกิจกรรมฯ มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย
๕. การอ่านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ได้รับการบริการและการอ่านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่
๖. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๗. สรุปภาพรวม ท่านพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
๘.อาหารและสาธารณูปโภคมีความสะอาดและเพียงพอ
๙. สถานที่พักและทำกิจกรรมมีความสะอาดปลอดภัย
๑๐. ความเอาใจใส่ดูแลของพระพี่เลี้ยง วิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service