แบบสอบถามความพึงพอใจ
11 responses
Loading...
Loading responses...
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ
No responses yet for this question.
อายุ
No responses yet for this question.
การศึกษา
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ด้านวิทยากร
No responses yet for this question.
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
No responses yet for this question.
ด้านความรู้ความเข้าใจ
No responses yet for this question.
ด้านการนำความรู้ไปใช้
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
No responses yet for this question.
หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.