แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาด้านต่างๆ
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ชุดคือ

แบบสอบถามชุดที่ 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาครอบครัว

แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแก่นักศึกษา

แบบสอบถามชุดที่ 3 แบบสอบถามด้านสุขภาพ

แบบสอบถามชุดที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ชุดที่ 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาครอบครัว
คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือไม่เห็นด้วย

ข้อคำถามและระดับความคิดเห็น *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยมาก (1)
1.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
2.การจัดเวลาให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวมีความเหมาะสม
3.ท่านสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวนอกเหนือเวลาที่กำหนดได้
4.สถานที่ท่านพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวมีความเหมาะสม
5.ท่านได้รับคำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัว
6.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวแนะแนววิธีการเรียน การค้นคว้า และการประเมินผลการเรียน
7.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวติดตามผลการเรียน ให้แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลการเรียน
8.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวแนะนำ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเรียน
9.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวให้คำปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาได้
10.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวให้ข้อมูล คำแนะนำ เรื่อง ระเบียบวิทยาลัย
11.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
12.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวส่งเสริมให้ท่านเรียนรู้การปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
13.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัว ได้ส่งเสริมให้ท่านมีพฤติกรรมคุณธรรมตามวิทยาลัยกำหนด
14.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวส่งเสริมท่านได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
15.อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวให้คำปรึกษา ในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้
16.ท่านสามารถปรึกษาปัญหากับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวได้
17.เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัว
18.เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาอาจารย์แนะแนว
19.เมื่อมีปัญหาท่านปรึกษาอาจารย์ประจำชั้น
20.ท่านพึงพอใจต่อระบบการแนะแนวและให้คำปรึกษาของวิทยาลัย
แถว 21
ได้ส่งเสริมให้ท่านมีพฤติกรรมคุณธรรมตามวิทยาลัยกำหนด
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำครอบครัวให้คำปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาได้
ข้อเสนอแนะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช. - Terms of Service - Additional Terms