แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและให้ความเป็นธรรม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question