ความพึงพอใจต่อการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำชี้แจง
 แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. วัดระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
2. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต (ระดับหลักสูตร)
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนิสิต จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเขียนตอบ และ/หรือ เลือกข้อที่ตรงกับความเป็นคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับชั้นปี
3. นิสิตหลักสูตร
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต
คำชี้แจง โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อของท่านที่มีต่อกระบวนการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ควรปรับปรุง
1. ด้านกระบวนการรับนิสิต
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ควรปรับปรุง
1.1 จำนวนการรับนิสิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 ความเหมาะสมระหว่างจำนวนการรับนิสิตกับจำนวนอาจารย์ในหลักสูตร
1.3 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร
1.4 ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย ของกระบวนการรับนิสิต
1.5 คุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนของนิสิตที่เข้าเรียนในหลักสูตร
1.6 การเตรียมความพร้อมหรือการพัฒนานิสิตก่อนเข้าเรียน ในกรณีรับเข้าแบบมีเงื่อนไข
2. ด้านกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ควรปรับปรุง
2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 การควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนิสิต
2.4 การให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.6 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร เช่น การลงทะเบียนเรีย
2.7 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม
2.8 การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียน นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ทักษะชีวิต อาชีพ
2.9 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
2.10 การสนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด
2.11 การสร้างเครือข่ายนิสิตระหว่างสถาบัน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและการปรับปรุง
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการรับนิสิต
Your answer
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MBS. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms